Banner

Voorwaarden

In deze voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende overeenkomst, wordt verstaan onder:

 

a. Aanbieder: VakanShe

b. Reiziger: Iedere persoon die met de aanbieder een reisovereenkomst sluit en op reis gaat.

c. Uitvoerder: De reisorganisatie die de reizen, die aangeboden worden door VakanShe, op lokatie uitvoert.

d. Deelnemer: Een persoon die zich heeft ingeschreven volgens de voorwaarden en die participant is in één van de reizen die aangeboden wordt door de aanbieder.

d. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, die tussen aanbieder en reiziger tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de aanbieder zich tegenover de deelnemer verbindt en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

e. Prijs: De reissom voor de reis die overeengekomen is door de aanbieder en de reiziger als bedoeld in de reisovereenkomst.

 

Garantie - STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt VakanShe gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van VakanShe ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis de deelnemer zich bevindt, dat je je geld terug krijgt of je reis kunt vervolgen.

 

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

 

Als reiziger betaal je de reissom niet aan VakanShe maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

 

Wanneer VakanShe voor het einde van je reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt het bedrag 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan VakanShe. Mocht VakanShe voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan je reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld.

 

Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van je reissom terug krijgt of dat je je reis af kan maken.

 

Boeking en betalingsprocedure Nadat je van VakanShe een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan je direct overgaan tot betaling.

 

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

 

Een boeking is bevestigd na de aanbetaling van 25% van de prijs. De resterende 75% dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis te zijn overgemaakt. Zowel de aanbetaling als de resterende som dienen te worden betaald aan Certo Escrow.

 

Annulering

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email of brief. Bij annulering brengt VakanShe de deelnemer de volgende kosten in rekening: annulering tot 8 weken voor vertrek: 25% van de reissom, tot 4 weken voor vertrek 50%, tot 2 weken voor vertrek 75% en tot 7 dagen voor vertrek 100%.

 

Reis & ongevallenverzekering

Een reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de prijs. VakanShe raadt elke deelnemer aan een reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Voor bepaalde reizen die VakanShe aanbiedt is het verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.

 

Verantwoordelijkheden

De aanbieder is verantwoordelijk voor een correcte boeking van de aangeboden reis overeenkomstig de in redelijkheid gewekte verwachtingen bij de reiziger. De aanbieder is niet verplicht enige schade ingevolge tekortkomingen aan de reiziger te vergoeden. Bij het vaststellen van eventuele tekortkomingen of schade voor de reiziger, is het aan de reiziger deze schade bij de aanbieder of de uitvoerder van de activiteit, nog tijdens de reis te melden.

 

De reiziger is verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde informatie voor een correcte boeking: juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mobiel nummer en emailadres. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de reiziger een geldig reisdocument in haar bezit te hebben en de benodigde verzekeringen afgesloten te hebben.

 

VakanShe is niet verantwoordelijk voor:

Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door, of toe te schrijven aan de reiziger zelf, inbegrepen hierin is schade veroorzaakt door de gezondheidstoestand van de reiziger bij het aangaan van de overeenkomst. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Schade voortvloeiend uit annuleringen van bij de overeenkomst betrokken derden, zoals, maar niet beperkt door, wijzigingen of annuleringen van luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, bus en taxi ondernemingen. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over de verplichte reis en ongevallenverzekering zou blijken te beschikken. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over verplichte reisdocumenten blijkt te beschikken. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding voor het verlies, beschadigen van bagage, of het verloren gaan van reisbescheiden en reisdocumenten. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding in het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvoorziene en abnormale omstandigheden die ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden voorkomen. Hieronder wordt verstaan o.a. politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, officiële stakingen etc. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Opmerking: Door de aard van de aangeboden reizen is de uitvoerder gerechtigd van het aangeboden product af te wijken indien dat voor het goede verloop van de reis, of het belang van de groep gewenst is. Tevens is elke uitvoerder gerechtigd deelnemer(s) van verdere deelneming uit te sluiten, indien lichamelijke of geestelijke afwijkingen, of onvoldoende conditie van de reiziger, de voortgang van de activiteit ernstig zou belemmeren. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Indien een reiziger zelfstandig vrijwillig besluit het verblijf te beëindigen, kan de reiziger geen enkele aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom maken.

 

Identificatieplicht

De reiziger is tijdens alle reizen en het deelnemen aan alle activiteiten ten alle tijden verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen.